Algemene voorwaarden bij behandelovereenkomst

Vastgesteld op 17 maart 2017 door H.M. Zeilstra, praktijkhouder ‘Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei’.


Praktijkgegevens:

‘Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei'.

Jeltewei 5

8622XZ Hommerts

Telefoon: 06-46421542

www.annemiekzeilstra.nl

KvK 68264925

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van ‘Annemiek Zeilstra, praktijk voor ’Inzicht, Verandering en Groei´ en de cliënt:

 1. Indien cliënt na het eerste gesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgconsult, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst bevat o.a. de intake en de daaruit volgende afspraken en wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig.

 3. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

 4. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn.
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat geen sessies meer te willen afspreken.

  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven.

  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.

  5. Cliënt blijft in gebreke bij het voldoen aan zijn betaalverplichting binnen de gestelde termijn van 14 dagen.

  6. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 7. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent online af direct na het plannen van de afspraak. ''Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei´ wil daarnaast de mogelijkheid bieden om met pin te betalen tijdens het consult of via een bankoverschrijving na het consult.

 8. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies: 

  1. Personen van 12 jaar en ouder een uur tot maximaal anderhalf uur.

  2. Kinderen jonger dan 12 jaar een half uur tot maximaal 3 kwartier.

 9. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 10. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur/een werkdag van te voren te worden afgemeld. Er vindt geen restitutie  plaats van de kosten/geen recht op een kosteloos vervangend consult voor een gemiste sessie, wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld. Uitgezonderd wanneer er duidelijk aantoonbaar sprake is van overmacht. Voorbeelden van overmacht: ziek worden op de dag van de afspraak, verkeersongeval, sterfgeval binnen de familie. Men kan zich alleen beroepen op deze uitzondering als hiervan voor tijdstip van aanvang van het geplande consult melding is gemaakt. Er vindt nooit restitutie van de kosten voor een gemiste sessie plaats wanneer de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag en van tevoren niets van zich laat horen. In voorkomende gevallen bij achteraf betalen ontvangt u dus alsnog een factuur voor het volledige consult.
 11. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, waarvan op verzoek van de cliënt na iedere sessie een kopie kan worden toegevoegd aan diens bibliotheek in de eigen beveiligde online omgeving. Per 1 januari 2020 wordt het fysieke dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Het online account kan alleen geraadpleegd worden gedurende de behandelperiode. Verder bestaat er gedurende deze 20 jaar inzagerecht in het fysieke dossier voor de cliënt. Bij overlijden gaat dit recht over op diens nabestaanden.
 12. Het zwaartepunt ligt op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt. Cliënt kiest ervoor om tijdelijk gebruik te maken van de kennis en kunde van Annemiek Zeilstra. De therapeut stelt zich ten dienste van de cliënt en de vastgestelde hulpvraag. Eventuele verschuivingen binnen de hulpvraag door het opkomen van nieuwe inzichten en behoeftes gedurende het behandeltraject worden samen besproken. De cliënt behoudt ten allen tijde autoriteit over zijn eigen proces.
 13. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 14. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal de prijs van een half consult, zoals afgesproken.
 15. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 16. 'Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei´ is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 17. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG, www.vbag.nl, en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg www.tcz.nu.
 18. 'Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei´ gelezen welke vermeld staat op de website van de praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 19. 'Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei´ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan  eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Jeltewei 5, 8622 XZ te Hommerts noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.
 20. 'Annemiek Zeilstra, Praktijk voor Inzicht, Verandering en Groei´ behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten of ziekte van de therapeut de met u gemaakte afspraak af te zeggen en in overleg met u een nieuwe afspraak te maken.
 21. Aanrakingen vormen een vast onderdeel van het magnetiseren. Mocht u hier problemen mee hebben dan wordt u verzocht om dit voor of tijdens de intake kenbaar te maken. Dan kan Annemiek Zeilstra hier rekening mee houden. Maakt u dit niet kenbaar, of niet op tijd, dan is Annemiek Zeilstra niet aansprakelijk te stellen voor eventueel ongenoegen dat hieruit voortvloeit.
 22. Het is de cliënt niet toegestaan om de therapeut op enigerlei wijze te strelen of ongevraagd aan te raken en/of seksueel getinte opmerkingen te maken die niet in directe relatie staan tot de gezamenlijk vastgestelde hulpvraag. Uw therapeut zal dit in voorkomende gevallen bespreekbaar maken en u doorverwijzen naar een andere therapeut of u aanraden om zelf op zoek te gaan naar een andere vorm van begeleiding.
 23. Ter ondersteuning van uw processen kan in voorkomende gevallen een geluidsopname worden gemaakt van (delen van) het consult. De therapeut zal u hier vooraf over informeren en uw toestemming vragen. De geluidsopname wordt toegevoegd aan uw beveiligde account, tenzij u daartegen bezwaar maakt.